Your reliable partner in Aviation Chemicals.

Empty

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.   Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn  zonder beperking  integraal toepasselijk  op elke verkoopsovereenkomst aangegaan met Aero-Sense BVBA (hierna “Aero-Sense”), met uitzondering  van de eventueel tussen Aero-Sense en de klant schriftelijk  overeengekomen bijzondere voorwaarden. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve voor zover en in de mate dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard worden.

2.   Onze prijzen en aanbiedingen zoals onder meer opgenomen in  catalogi, prijslijsten  of een prijsbegroting zijn vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis van Aero-Sense en kunnen   niet  als  aanbod  worden  beschouwd.  De voorwaarden in voornoemde catalogi, prijslijsten,  enz. vermeld, kunnen door Aero-Sense op ieder moment gewijzigd worden, zonder voorafgaande verwittiging. Bestellingen ondertekend door de klant, verbinden deze onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald of niet.

3.   De leveringen gebeuren in de magazijnen van Aero-Sense. Transportkosten, opslagkosten, verzekeringskosten, enz. zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs tenzij uitdrukkelijk vermeld.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van de klant.

Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering af magazijn, zelfs indien de goederen daarna nog getransporteerd worden door Aero-Sense of op vraag van de klant opgeslagen worden in het magazijn na de overeengekomen leveringsdatum.

Indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat Aero-Sense voor het transport zorgt, wordt behoudens andersluidende instructies gegeven door de klant, de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke meer door Aero-Sense bepaald. Ook in dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport en lossen voor rekening van de klant en kan Aero-Sense hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Indien de partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet tevens voor enige daarop volgende overeenkomst tussen de partijen.

4.   Al de door Aero-Sense bevestigde bestellingen zullen in principe  aan de overeengekomen prijs  uitgevoerd worden. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Aero-Sense is steeds ten laste van de klant. Aero-Sense behoudt zich evenwel het recht voor om, zelfs na de ondertekening van de overeenkomst, de prijzen in evenredigheid te verhogen indien één of meerdere kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

5.   Aero-Sense behoudt zich het recht voor om elke bestelling in gedeelten uit te voeren en deel per deel te factureren. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten zijn integraal ten laste van de klant.

6.   De leveringstermijnen  en/of leveringsdata worden enkel ten titel van inlichting verstrekt, zij zijn aldus slechts indicatief en binden Aero-Sense niet. Vertraging in de levering of de uitvoering  van werkzaamheden geeft de klant noch het recht de overeenkomst te verbreken lastens Aero-Sense, noch het recht op enige vorm van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Indien de klant weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen of af te nemen heeft Aero-Sense de keuze tussen (a) de uitvoering in natura, met name de klant te dwingen tot het nemen van de levering of (b) een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs wegens niet-uitvoering en ontbinding van de overeenkomst lastens de klant, onverminderd haar recht om de werkelijk geleden schade te verhalen.

7.   De goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien het transport door de Aero-Sense betaald werd. Het staat de klant vrij om zich tegen deze risico’s te verzekeren. In voorkomend geval zullen bij afwezigheid van de klant op het afgesproken leveringsadres en tijdstip, waardoor de levering onmogelijk is, de kosten van een tweede verplaatsing  bijkomend  gefactureerd worden en zijn deze betaalbaar op de vervaldag van het hoofdbedrag.

8.   De  geleverde  goederen  blijven   de  uitsluitende   eigendom   van  Aero-Sense of van de partij die in haar rechten is gesubrogeerd  tot  volledige   betaling   van  de verkoopprijs, meer eventuele kosten en/of bijhorigheden.

De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de goederen.

Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te vervreemden of op enige wijze onherkenbaar te maken vóór algehele betaling. Indien de klant in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot de vervreemding van de goederen aan een derde overgaat, cedeert de klant daarmee tegelijkertijd zijn vordering tot betaling van de prijs uit de vervreemding tot zekerheid aan Aero-Sense. Dit artikel wijzigt de risico-overgang niet.

9.         De klant verleent aan Aero-Sense een retentierecht op alle goederen, documenten of gelden die zij in uitvoering van haar opdracht in bezit heeft en dit vanaf de datum van de eerste opdracht. De klant geeft hierbij aan over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken en verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen welke zij nog aan Aero-Sense verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak dan de gegeven opdracht.

10.   In  de  hiernavolgende  gevallen  heeft Aero-Sense  het  recht  de  afgesloten  overeenkomst  van  rechtswege onmiddellijk   als ontbonden te aanzien, mits schriftelijke  kennisgeving, zonder kosten of schadevergoeding: (a) bij stijging van méér dan 10% van de grondstofprijzen,  energieprijzen,  arbeidskosten  of  vervoerskosten m.b.t.  de betreffende levering  sinds  datum  van de overeenkomst, en (b) bij overmacht. Volgende gevallen worden onder meer, doch niet limitatief, als overmacht  beschouwd:  elke brand, staking,  lock  out,  ontploffing,  zware sneeuwval, overstroming, machinebreuk, stroom- en communicatieonderbreking, schaarste aan grondstoffen, aan materieel, aan werkkrachten  of aan transportmiddelen, ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, import-  en exportbeperkingen,... alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst kunnen vertragen, dit alles hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers.

11. Klachten betreffende niet-conformiteit  en zichtbare  gebreken van onze leveringen  en prestaties  moeten  op straffe van verval gebeuren per aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 48 uren na levering van de goederen. Overige klachten, behalve klachten wegens verborgen gebreken dienen eveneens per aangetekend en gemotiveerd schrijven te gebeuren, doch wel binnen de 8 dagen. Klachten wegens verborgen gebreken dienen binnen uiterlijk 30 dagen na ontdekking ervan, op straffe van verval van recht, schriftelijk per aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden meegedeeld. De klant draagt de bewijslast voor zijn klacht. In voormelde gevallen blijft onze schuldvordering opeisbaar op de vervaldag.

Protesten tegen onze facturen moeten ons per aangetekend en gemotiveerd schrijven  binnen de 8 dagen na factuurdatum toekomen.

12. De aansprakelijkheid van Aero-Sense is hoe dan ook beperkt tot vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. Aero-Sense kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorzienbare, immateriële, indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of derden. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de prijs van de geleverde goederen en de kosten van de levering. De klant is gehouden regelmatig de kwaliteit van de geleverde goederen te testen en bij vaststelling van gebreken de verwerking van de goederen onmiddellijk te stoppen.

Bij gedeeltelijk niet conforme of gebrekkige levering, wordt slechts de beweerd gebrekkige of niet conforme hoeveelheid teruggezonden en in geen geval de volledige bestelling. In het geval van levering van gebrekkige onderdelen is de aansprakelijkheid van Aero-Sense beperkt tot het gratis vervangen van die onderdelen. Aero-Sense kan nooit  aansprakelijk gesteld worden voor gelijk  welke schade die zou veroorzaakt worden door de door haar geleverde goederen, wanneer deze in werking gesteld zijn door haar voorverkopers of op advies van haar voorverkopers  door enige andere derde.

13. De waarborg van de verpakking  wordt  gezamenlijk  met de goederen in rekening gebracht. De gewaarborgde verpakkingen blijven  eigendom van Aero-Sense. Zij moeten haar franco haar magazijn en in goede staat teruggezonden worden. Zij dienen voorzien te zijn van alle etiketten en merken, niet vervuild en totaal ledig en zij mogen geen andere producten bevat hebben dan deze waarvoor zij aangerekend werden. De terugbetaling van de waarborg zal in elk geval verminderd worden met de gebruiks-, reinigings-  en recyclagekosten. In geval van niet-terugzending binnen de voorgeschreven voorwaarden of binnen een redelijke termijn, houdt de verkoper zich het recht voor de terugname van de verpakking  te weigeren en deze aan te rekenen aan de klant aan de vervangwaarde van de dag. Niet gewaarborgde verpakkingen worden niet teruggenomen.

14. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen zonder korting contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel te Roeselare. Bankkosten of kosten verbonden aan de betaling zijn ten laste van de klant.

Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling (a) de wettelijke verwijlinterest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties opbrengen en (b) verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro en een maximum van 3.000 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De onkosten verbonden aan onbetaalde wissels en niet-gedekte cheques evenals andere bijzondere inningskosten zullen bijkomend  aangerekend worden.

Bij niet-betaling  van één van onze facturen op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen,  onmiddellijk  van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft Aero-Sense het recht om alle verdere leveringen en uit te voeren werken te staken, mits kennisgeving hiervan aan de klant.

In zodanig geval, zelfs bij een lichte of beperkte betalingsachterstand, maar slechts na een voorafgaande ingebrekestelling waaraan niet binnen de 8 dagen wordt geremedieerd, heeft Aero-Sense ook het recht om alle of een gedeelte van de overeenkomsten met de klant van rechtswege als ontbonden te beschouwen lastens de klant. Bij ontbinding heeft Aero-Sense recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te vorderen. Bij opschorting en bij ontbinding zal Aero-Sense ook het recht hebben om haar goederen terug te halen bij de klant.

15.       Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen, van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectievelijke schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid.

16.       Aero-Sense behoudt zich het recht voor om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs van de klant te eisen. De kosten van de vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. Aero-Sense heeft het recht de overeenkomsten van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant geen gevolg geeft aan de vraag tot het vestigen van een zekerheid.

17. Ingeval van discrepantie tussen de Nederlandstalige en de anderstalige teksten van de onderhavige verkoopsvoorwaarden zal de Nederlandstalige tekst doorslaggevend zijn.

18. Voor alle betwistingen omtrent de onderhavige overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn. Het Belgisch recht zal met uitsluiting van de IPR-regels van toepassing zijn.